یک و یک

شرکت دشت مرغاب (سهامی عام) با نام تجاری شناخته شده ی یک و یک، از با سابقه ترین و بزرگ ترین مجموعه های تولیدی صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی کشور محسوب می شود که هدف این مجموعه فراهم نمودن امکان دسترسی آسان مصرف کنندگان به غذای سالم و بهداشتی از طریق تولید محصول درجه یک از مواد درجه یک می باشد. نام یک و یک در کشورهای مختلفی هم چون آمریکا,انگلستان,فرانسه,آلمان,استرالیا, ایتالیا, سوئد, کانادا, ژاپن,مکزیک,چین,هند,عربستان,امارات متحده عربی,کویت,قطر,کشورهای حوزه CIS و بسیاری از کشورهای دیگر نامی آشنا و مورد استقبال است.
Die Dasht‑e Murghab Com­pa­ny (Aktienge­sellschaft) mit ein­er bekan­nten Marke von eins und eins ist ein­er der ältesten und größten Pro­duk­tion­skom­plexe in der land­wirtschaftlichen Pro­duk­tumwand­lungsin­dus­trie des Lan­des. Hygiene entste­ht durch die Her­stel­lung erstk­las­siger Pro­duk­te aus erstk­las­si­gen Mate­ri­alien. Nen­nen Sie eins und eins in ver­schiede­nen Län­dern wie den USA, Großbri­tan­nien, Frankre­ich, Deutsch­land, Aus­tralien, Ital­ien, Schwe­den, Kana­da, Japan, Mexiko, Chi­na, Indi­en, Sau­di-Ara­bi­en, den Vere­inigten Ara­bis­chen Emi­rat­en, Kuwait, Katar, den GUS-Staat­en und vie­len anderen Län­dern . Ein ander­er ist ein ver­trauter und willkommen­er Name.